Betingelser ved leje af depotrum

Generelle oplysninger

CVR-nr. 21190470

Parallelvej 17

8620 Kjellerup

E-mail: info@boxworld.dk

Telf: 20 97 57 23

1. Det lejede rum

1.1. Denne aftale giver lejer ret til i lejeperioden at opbevare gods i et nærmere angivet rum. Lejer har ikke brugsret til ejendommen ud over det lejede rum.

1.2. Leje af rum og opbevaring af gods sker på de betingelser, der fremgår nedenfor samt af lejekontrakten.

2. Anvendelse af det lejede rum

2.1. Det lejede rum må kun anvendes til opbevaring af tørt gods. Der må ikke drives nogen form for virksomhed fra det lejede rum.

2.2. Der må ikke opbevares skadeligt, brandfarligt, miljøfarligt eller eksplosivt gods, herunder fyrværkeri, i det lejede. Opbevarede maskiner eller lignende skal tømmes for miljø- og brandfarlige væsker. Der må ikke opbevares madvarer, ildelugtende eller letfordærveligt gods eller levende dyr i det lejede.
2.3. Opbevaringen sker udelukkende for lejers regning og risiko – udlejer er ikke ansvarlig for tab eller andre gener lejer måtte opleve som følge af beskadigelse af det opbevarede, f.eks. ved tyveri, brand, vandskade, hærværk eller skadedyrsangreb m.v.

2.4. Lejer skal holde passende orden i det lejede rum, og rummet med installationer skal behandles forsvarligt. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer i installationer i det lejede.

2.5. Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede, som kan henføres til lejer selv eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede.

2.6. Al brug af åben ild, herunder rygning, er strengt forbudt på hele området. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning uden nogen form for kompensation.

2.7. Udlejer er berettiget til at bortvise lejer eller dennes repræsentant fra området, såfremt vedkommende udøver støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper personale eller andre personer på området.

2.8. Lejer har ingen fremlejeret og ingen afståelsesret.

2.9. Lejer har ikke ret til at opbevare tredjemands gods i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke.

3. Forsikring

3.1. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes og betales af lejer. Det opbevarede gods er ikke dækket af en af udlejer tegnet forsikring.

4. Adgang og tilsyn med lejede rum

4.1. Lejer har adgang til det lejede i den af udlejer til enhver til fastsatte åbningstid eller efter særskilt aftale med udlejer. Udlejer er berettiget til at opkræve separat betaling for adgang til det lejede herudover.

4.2. Lejer har ved indgåelse af nærværende aftale fået udleveret en nøgle til hovedindgangen, som giver adgang til det lejede rum. Lejer skal påse, at nøglen opbevares på betryggende vis. Opstår der mistanke om, at nøglen er kommet i hænderne på uvedkommende, skal dette straks meddeles til udlejer.

4.3. Ønsker lejer, at flere personer skal have adgang til rummet, er lejer ansvarlig for disse personers færden. Udlejer kan kræve fremvisning af gyldig lejekontrakt.

4.4. Det lejede rum aflåses af lejer med hængelås. Udlejer har ikke nøgler hertil, og det lejede skal efter brug afleveres ulåst og rengjort.

4.5. Udlejer er berettiget til af skaffe sig adgang til det lejede rum, hvis forholdene kræver det, f.eks. i tilfælde af risiko for skader eller lækage. Udlejer er ligeledes berettiget til få adgang til det lejede rum i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.m. efter 14 dages forudgående skriftlig varsel overfor lejer.

5. Lejens størrelse, betaling og regulering

5.1. Lejens størrelse fremgår af lejekontrakten. Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 150,- samt morarenter med 2% af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. I tilfælde af at det skyldige beløb overdrages til retslig inkasso, er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse hermed.

5.2. Hvert år d. 1. januar forhøjes den månedlige leje uden særskilt meddelelse med 5%. Reguleringen beregnes af den umiddelbart før reguleringen gældende leje. Herudover kan udlejer med 1 måneds skriftlig varsel regulere lejen til det niveau, der er almindeligt for tilsvarende rum. Lejer kan ikke kræve lejen nedsat.

6. Lejers misligholdelse

6.1. Såfremt lejebetalingen er forsinket mere end 10 dage, har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede rum og til hovedindgangen. Endvidere kan udlejer i tilfælde af lejerestance efter forudgående varsel hæve nærværende lejekontrakt. Hvis lejekontrakten således opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil alt opbevaret gods er fjernet fra udlejers lokaler, og lokalerne er ryddede, rengjorte og afleveret ulåste.

6.2. I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt har udlejer tilbageholdsret i genstande, der opbevares på misligholdelsestidspunktet. Tilbageholdelsesretten udøves som sikkerhed for dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, samt udlejers rimelige omkostninger i forbindelse med lejers misligholdelse. Gods, som opbevares i det lejede rum på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant som sikkerhed for ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer.

6.3. Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt jf. pkt. 6.4. at bortsælge de i det lejede rum værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede jf. pkt. 6.2. Provenuet fra salget anvendes til dækning af ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, uanset hvordan dette krav måtte være opstået.

6.4. Udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til lejekontrakten er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkravet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter betalingsfristens udløb med mindst 3 ugers forudgående skriftlig varsel har givet meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt, medmindre enhver forfalden ydelse i lejeforholdet er betalt.

6.5. Ved afbestilling/fortrydelse af et lejeforhold beregner udlejer et afbudsgebyr på 200 kr.

7. Opsigelse

7.1. Lejeaftalen kan fra lejers side opsiges med 1 måneds varsel pr. brev eller e-mail til ophør med udgangen af en kalendermåned.

7.2. Lejeaftalen kan af udlejer opsiges med 1 måneds varsel, pr. brev eller e-mail, til fraflytning med udgangen af en kalendermåned.

8. Fraflytning af det lejede rum

8.1. Ved aftalens ophør er lejer forpligtet til at tømme det lejede rum helt samt rengøre dette. Har lejer ikke opfyldt denne forpligtelse, er udlejer berettiget til at rydde og rengøre det lejede rum for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 200,-. Udlejer vælger, i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer en ekstra måneds leje.

8.2. Ved lejeaftalens ophør skal det lejede afleveres i samme stand som ved indflytningen. Hvis det lejede rum på fraflytningstidspunktet ikke forefindes som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede rum for lejers regning. Lejer er endvidere forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden. Samme betingelser gælder, hvis det lejede rum ikke afleveres ulåst.

9. Øvrige bestemmelser

9.1. Det er forbudt at fjerne lejer uvedkommende genstande fra ejendommens område.

9.2. Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.

9.3. Adresseændring og ændring af telefonnummer, e-mail adresse m.v. skal uden ophold meddeles til udlejer. Meddelelser, som udlejer sender til den seneste af lejer angivne adresse, er altid bindende for lejer.

9.4. Affald, der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden, vil blive bortskaffet for lejers regning.

9.5. Det forudsættes af udlejer, at lejer er ejer af det til enhver tid opbevarede gods, samt at de personer, der er i besiddelse af nøgle, har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, der har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde dokumentere adkomst til det lejede.

9.6. Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden hændelse, bortfalder lejeaftalen, og udlejer er ikke forpligtet til at tilbyde lejer andre lokaler i ejendommen, hverken før, under eller efter ombygning/genopførelse.

9.7. Denne lejeaftale er ikke reguleret af lejelovgivningen.

Cykler, løbehjul og grej

1. Generelt

1.1 Ejendomsretten til cyklen tilkommer Box World (herefter benævnt udlejer). Lejer må ikke viderleje, pantsætte eller på anden måde overdrage rettighederne af cyklen til andre.

1.2 Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige cyklen. Hvis dette nægtes betragtes det som mislighold af nærværende betingelser.

2. Fragt

2.1 Fragt og transport omkostninger betales af lejeren, efter gældende priser eller tilbud. Hvis lejer selv transporterer cyklen skal udlejers transport betingelser og øvrige lovkrav. Al læsning og losning udført af lejer udføres på eget ansvar og risiko.

3. Lejeperioden og brugsret

3.1 Lejeperioden aftales skriftligt, og med mindre andet er aftalt, løber fra og med den dag cyklen udleveres til lejer. Nødvendig billedlegitimation skal fremsendes. Lejeperioden betragtes først som afsluttet når det lejede er afleveret til udlejer, eller afleveret til fragtmand efter aftale (kvittering skal fremvises ved forlangende). Eventuelle omkostninger for tilbagelevering afholdes af lejer.

3.2 Lejen beregnes pr. kalenderdag, og kan benyttes døgnets 24 timer.

3.3 Forlængelse af lejeperiode skal senest meddeles på lejemålets sidste dag kl. 13. Hvis aftalte lejeperiode overskrides, tillægges dagsleje med 50,- pr dag – såfremt der ikke foreligger en særlig aftale med udlejer. I tilfælde hvor aftalt afleveringsfrist er overskredet med 5 dage uden aftale, skal varens fulde værdi erstattes til nypris af lejer. Udlejer forbeholder sig ret til at overdrage evt. skyldnere til inkasso, samt politianmelde lejer. Såfremt sagen overdrages til advokat / inkasso opkræves gebyr på min. 250,- samt yderligere advokat og inkasso udgifter.

3.4 Udlejeren er til enhver tid berettiget til at kræve depositum enten forud for et lejeperiodens begyndelse eller som vilkår for et lejeperiodes fortsættelse.

3.5 Perioder hvor cyklen ikke kan benyttes pga. vejrlig, strejke, lockout o.a. fragår ikke i beregning af lejeperioden.

4. Ophævelse af leje

4.1 Udlejer har til enhver tid ret til at opsige, afbryde udlejningen og afhente cyklen, herunder annullerer ikke påbegyndte udlejning, og kræve erstatning for tab, hvis nærværende betingelser ikke overholdes af lejer, eller hvis lejer går konkurs eller ikke betaler rettidigt, ved en umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens regler. Alle udgifter vedr. afhentning skal afholdes af lejer.

4.2 Ved force majeure som f.eks. strejke, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, kan udlejer til enhver tid opsige, afbryde og afhente cyklen. Alle udgifter vedr. afhentning skal betales af lejer.

5. Ophævelse af booking

5.1 Aflysning af aftalt og ikke påbegyndt udlejning skal meddeles udlejer med minimum 1 dags varsel. Dette gælder både mundtlige og skriftlige aftaler. Hvis lejer aflyser med kortere varsel, kan udlejer opkræve et gebyr svarende på op til 50% af dags lejeprisen for cyklen, dog min. 100,-. I tilfælde hvor der forud for lejeperioden er påløbet andre omkostninger kan dette beløb opkræves af lejer, det kan f.eks. være transportomkostninger.

6. Anvendelse, brugervejledning og opbevaring

6.1 Det er lejerens egen pligt at sætte sig ind i varens korrekte brug og funktion, samt at overholde sikkerheds- bestemmelser og lovkrav. Fabrikantens vejledninger skal altid følges. I de tilfælde hvor udlejer har særlige brugervejledninger skal disse også følges. Brugervejledninger findes normalt på udlejers hjemmesiden, eller udleveres ved leje, i modsat fald skal lejer selv skaffe den fornødne brugervejledning.

6.2 Lejer er ansvarlig for de eventuelle skader, som ukorrekt anvendelse af de lejede effekter måtte afstedkomme, og erstatningskrav heraf. Udlejer har herved ret til at tilbageholde depositum indtil udgifterne er dækket.

6.3 Ved defekt af cyklen skal dette meddeles udlejer straks, senest kommende dag. Ved defekt på grund af slidtage, som lejer ikke kan holdes ansvarlig for, kan lejen ophæves fra det tidspunkt defekten meddeles udlejer. Lejen indtil defekten samt transport skal altid betales. Hvis transport ikke er inkluderet i prisen, skal lejer returnere det udlejede.

7. Anvendelse uden for Danmarks grænser

7.1 Lejer må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvende eller transporterer cyklen udenfor Danmarks grænser, dette skal altid meddeles udlejer. Udlejer forbeholder sig desuden retten til skærpede betingelser hvis cyklen skal benyttes i udlandet.

8. Rengøring

8.1 Det lejede skal afleveres i rengjort stand. Ved manglende eller utilstrækkelig rengøring tilægges betaling efter regning, dog. min 100,- + moms pr. enhed. Hvis rengøring er omfattende betales desuden for den tid der medgår til rengøring.

9. Betaling og priser

9.1 Hvor intet andet er aftalt, depositum forud og leje afregnes løbende med månedlige afregninger hver den første. Ved betaling senere end det af udlejeren fastsatte betalingstidspunkt betales renter med minimum 2,5% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid værende restbeløb, samt 100,- i rykkergebyr.

9.2 Udlejer forbeholder sig ret til at overdrage evt. skyldnere til inkasso, samt politianmelde lejer. Såfremt sagen overdrages til advokat eller inkasso opkræves gebyr på min. 250,- samt øvrige advokat og inkasso udgifter.

9.3 Der tages forbehold mod trykfejl og prisændringer på hjemmesiden www.boxworld.dk samt andre offentlige hjemmesider, forum, trykte medier, sociale medier og lign. som udlejer benytter i reklameøjemed, samt i nærværende betingelser.

9.4 Alle priser er incl. moms og tillæg, med mindre andet er angivet.

10. Udlejers forpligtelser og ansvar

10.1 cyklen leveres driftsklar og rengjort og i lovlig stand.

10.2 Reklamation over det lejede skal ske ved udlevering eller senest på første lejedag.

10.3 Evt. skader på bil, cykler, cykelholder, lygter eller andet materiel er ikke udlejers ansvar. Skader på cyklen skal erstattes.

11. Forsikring og selvrisiko

11.1 Lejeren er forpligtet til, i hele lejeperioden, at holde materiellet forsikret, i øvrigt gælder § 11.2.

11.2 Cyklen skal returneres i samme stand som modtaget, bortset fra normal slidtage. Lejer bærer risiko og er erstatningspligtig for enhver beskadigelse af cyklen af en hvilken som helst årsag der tilføjes i lejeperioden, og er forpligtet til afholdelse af reparations omkostninger inkl. nødvendig transport og evt. forsendelse. Dersom det lejede bortkommer, ikke afleveres komplet eller afleveres så ødelagt, at reparationsomkostningerne af udlejeren skønnes at ville overstige en ny dagspris, betales erstatning til ny dagspris. I øvrigt betaler lejer reparationsomkostningerne efter regning inkl. evt. transport og timeforbrug.

11.3 Udlejer kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for, eventuelle udgifter lejer har i forbindelse med udlejning.

11.4 For skade cyklen måtte påføre lejer, egne ansatte, 3. person, bygning, bil, trailer eller ethvert andet materiel i lejeperioden, bærer lejeren alene ansvaret. Lejeren bærer selv risikoen for ethvert tab, der måtte kunne henføres til det lejede.

11.5 Tyveri og hærværk skal politianmeldes straks, senest indenfor 24 timer, og skal meddeles udlejer straks.

12. Opbevaring og placering af lejet materiel

12.1 Lejer skal tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå unødig overlast af det lejede, samt ulykker, hærværk, misbrug, tyveri mm. Nøgle må aldrig efterlades i cyklen. Tab af nøgler takseres med 200,- + moms pr. stk.

13. Service og vedligeholdelse

13.1 Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af lejeaftalen, j.f. udlejers anbefalet serviceplan. Lejetager skal herudover for egen regning vedligeholde leasing cyklen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

13.2 Leje skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren. Ved vedligeholdelse og reparation af cyklen må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af cyklen, uden skriftlig godkendelse fra udlejer.

14. Tvister, lovvalg og værneting

14.1 Tvister skal forsøges løses i mindelighed, og parterne forpligter sig til at mødes som indenbys boende. I tilfælde af tvister vedr. gældende betingelser eller ved evt. civilt søgsmål kan retssager kun anlægges ved Retten i Viborg. Retsforhold afgøres efter dansk ret.